БОГ И НЕГОВОТО ЕСТЕСТВО

 

Съдържание:

Според Свещеното писание вселената не е случайна, а е създадена и управлявана от Бога. Той притежава всички съвършени и възвишени качества. Ето някои от тях:

Бог е Дух:
„Бог е Дух; и онези, които Му се кланят, с Дух и истина трябва да се кланят” (Йоан 4:24).
„А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода” (2 Кор. 3:17).
Бог е предвечен и безсмъртен:
„Да, преди да е имало време, Аз съм” (Исая 43:13).
 „...според предвечното намерение, което Той осъществи в Христа Исуса, нашия Господ” (Ефес.3:11).
„А ти, Витлееме Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за Мене Един /Христос, Който ероден въвВитлеем/, Който ще бъде владетел в Израил, Чийто произход е от началото, от вечността” (Михей 5:2).
„В началото Ти, Господи, си основал земята, и дело на Твоите ръце е небето; те ще изчезнат, а Ти  пребъдваш; да, те всички ще овехтеят като дреха, и като наметало ще ги свиеш, и  те ще бъдат изменени; но Ти си Същият, и Твоите години няма да се свършат” (Евреи 1:10-12).
„Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; на Него да бъде чест и вечна сила. Амин!” (1 Тим.6:16).

Бог е Всемогъщ:
„Ето, Аз съм Господ Бог на всяка твар, има ли нещо мъчно за Мене?”       (Еремия 32:27).
„Вдигнете очите си нагоре и вижте: Кой е създал тези светила и извежда множеството им с брой? Той ги вика всичките по име; чрез величието на силата Му и понеже е мощен във власт, нито едно от тях не липсва” (Исая 40:26).
„А Исус ги погледна и рече: За човеците това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно” (Матей 19:26).

Бог е Вседържител и свят /праведен/:
„....Свят, свят, свят Господ Бог Вседържител, Който бе и Който е и Който ще бъде” (Откр.4:8).
„....Свят, свят, свят Господ на силите! Славата Му изпълва цялата земя” (Исая 6:3).

Бог е Вездесъщ и Всевишен:
„Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти, къде да побягна? Ако възляза на небето, Ти си там; ако си постеля в преизподнята, и там си Ти. Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти, и Твоята десница ще ме държи. Ако река: Поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мене ще стане на нощ, то и самата тъмнина не укрива нищо от Тебе, а нощта свети като ден” (Псалом 139:7-12).

Бог е всезнаещ и чете мислите на човека:
„Господи опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми от далеч. Издирваш ходенето  и лягането ми и знаеш всичките ми пътища, защото, докато думата не е още на езика ми, ето, Господи, Ти я знаеш цяла” (Псалом 139:1- 4).
„Защото Божието слово е живо и деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото има да отговаряме” (Евреи 4:12,13).
„...велик в намерения и силен в дела, Чиито очи са отворени над всичките пътища на човешките чада, за да въздадеш всекиму, според пътищата му и според плода на делата му.” (Еремия 32:19).

Бог е справедлив и безпристрастен:
„Праведен си Ти Господи, преведни са и Твоите съдби” (Псалом 119:137).
„И пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудни са Твоите дела, Господи Боже Вседържителю, праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете! Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да Го прослави? Защото само Ти си свят; понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби” (Откр.15:3,4).

„Господ премина пред него и прогласи: Господ, Господ Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, многомилостив и верен” (Изход 34:6).

 „Защото не е както гледа човек; понеже човек гледа на
лице, а Бог гледа на сърце” (1 Царе 16:7).

Бъдещето е открито пред Бога:
„Аз съм Бог и няма подобен на Мене, Който от началото известявам края, и от древните времена - нестаналите още неща, и казвам: Намерението Ми ще устои и ще извърша всичко, що Ми е угодно” (Исая 46:9,10).

Бог е  Творец на живота:
„В Негобе живота и животът бе виделина на човеците”(Йоан1:4).
„Аз съм възкресението и живота. Който вярва в Мене, ако и да умре ще оживее.” (Йоан 11:25).
„Защото това е волята на Моя Отец: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и Аз да го възкреся в последния ден” (Йоан 6:40).

Бог е Триединен:
„Идете и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Святия Дух” (Мат. 28:19).
„Благодатта на Господ Исус Христос и любовта на Бога, и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас. Амин” (2 Кор. 13:14).

Бог е Творецът на вселената и на всичко в нея:
„В началото създаде Бог небето и земята” (Бит.1:1).

„Небесата разказват славата Божия и просторът възвестява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им” (Пс.19:1-3).

„Ти си Господ, само Ти; Ти си направил небето, небето на небесата, и цялото им множество, земята и всичко, което е на нея, моретата и всичко, което е в тях, и Ти оживотворяваш всичко това; и на Тебе се кланят небесните войнства”        (Неемия 9:6).
„И казваше със силен глас: Бойте се от Бога и отдайте Нему слава, защото дойде часът на Неговия съд, и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори” (Откр.14:7).

Бог е създал и устроил нашата планета:
Подробно описание на сътворението е дадено в Битие 1 и 2 глава. На скептикът Бог казва:
„Где беше ти, когато основах земята? Извести Ми, ако имаш разум. Когато звездите на зората пееха и всичките Божии синове радостно викаха?” ( Йов 38:4,7).
„Господня е земята и всичко що има в нея, Вселената и тия, които живеят в нея; Защото Той я е основал върху моретата, И затвърдил върху водите.” (Пс.24:1,2).
От тези текстове се вижда, че сътворението на нашия свят е станало пред лицето и в присъствието на други светове, създадени преди това. Науката едва в наше време идва до извода, че съществуват и други светове, а Библията преди хиляди години говори за тях.

Бог е сътворил всичко чрез Сина Си Исус Христос - второто лице на Божественото Триединство:
„Бог, Който много пъти и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни ни говори чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете” (Евр.1:1,2).
„Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли  или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява” (Кол.1:15-17).
„В началото бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог. Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало’’ (Йоан 1:1,3).

Бог е единствен Спасител на човека:
„Аз, Аз съм Господ и освен Мене няма Спасител” (Исая 43:11).

И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.” (Деян. 4:12).

             Бог е любов:
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16).
„Вижте каква любов ни  е дал Отец, да се наречем Божии чада, а такива и сме...” (1 Йоан. 3:1).
„Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог е в него”       (1 Йоан.4:16).
Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов.” (1Йоан. 4:8).

От тези и много други библейски текстове се вижда, че Бог е безначален и безкраен, всемъдър и всемогъщ, високоморален, неизследим и недостижим за човека, който може да има познания за Него само доколкото Той му се е открил в Своето слово /Свещеното писание/ и в творението /природата/.
Значението на Свещеното писание за човека се състои в това, че то му открива истини, които са от съдбоносно значение за него, но до които той не може да достигне по научен път, защото те са вън от границите на човешкия ум. Всички учения за Бога, които не са в съгласие с Божието Слово са небиблейски и заблуждаващи.
Билията е достоверен източник на познание за Бога и Неговото отношение към нас и цялата вселена е Неговото Слово.

1. Предисловие


2. Бог и Неговото естество


3. Сътворението на човека


4. Старият завет


5. Грях и смърт

6. Произходът на злото

7. Състоянието на мъртвите

8. Поддържане на живота

9. Новият завет

10. Защо бе допуснат греха?

11. Борбата между Христос и сатана

12. Евангелието в старозаветната ера

13. Евангелието в новозаветна ера

14. Евангелие и закон

15. Божият морален закон

16. Великото поръчение

17. Христовата църква през вековете

18. Схема на 70-те седмици (490 години) – Данаил 9:25

19. Схема на пророчеството за 2300 денонощия – Данаил 8:14

20. Небесният изследователен съд

21. Тройната ангелска вест – Откр. 14:6-12

22. Числото на звяра  666 – Откр. 13:18

23. Печатът на Бога – съботата. Белегът на звяра – неделята

24. Истинската Христова църква на нашето време

25. Второто пришествие и възкресението на мъртвите праведни

26. Знамения преди идването на Христос

27. Двете групи възкръснали и преобразени

28. Състоянието на нечестивите

29. Слизането на новия Йерусалим – Божия град на земята

30. Изпълнителният съд

31. Новата земя

32. Как да се спася?

33. Приложение – Измамите на сатана в последното време